logo
logotekst

Decoratelier

W.o. Algemene info m.b.t. het decoratelier.

        Voorwaarden m.b.t. het aanleveren van uit te voeren werk. (zie onderaan deze pagina )

Culturele Stichting Velser Gemeenschap (VG) heeft ten behoeve van aangesloten amateurverenigingen/instellingen een Decoratelier. Dit atelier bevindt aan de Troelstraweg 1a te IJmuiden  0255–755 929. Een aantal vrijwilligers ontwerpt en maakt er decors tegen vergoeding van materiaalkosten en een geringe vergoeding voor de gewerkte dagdelen.

Tevens kunt u bij ons terecht voor andere nuttige zaken. Scroll verder naar Facliteiten.

Contact met het Decoratelier

Nu al weer geruime tijd is Ad de Vries de coördinator van ons Decoratelier. Ad is tevens bestuurslid van de VG. zodat de communicatie weer via de vertrouwde lijnen lopen. Voor contact betreffende uit te voeren of in uitvoering zijnde werkzaamheden Ad te bereiken op het telefoonnummer van het Atelier  0255-755 929 en wel op de donderdag- en vrijdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur.

Mailen  kan ook :  decoratelier@develsergemeenschap.nl

Let op !! Dit is een nieuwe locatie waar vrijwilligers decors en allerlei attributen maken voor de uitvoeringen van Velsense verenigingen op het gebied van vooral zang, muziek en theater. En ook bijvoorbeeld voor het Havenfestival

 

Voor data, locaties, affiches, enz. van komende optredens, cd-presentaties, tentoonstellingen, open dagen, enz. van verenigingen/instellingen: zie bij menu 'Kalender'.

 

Decoratelier Velser Gemeenschap

Kun je een spijker in een pakje boter slaan?

Hou je van samenwerken aan iets bijzonders?

Dan ben je als vrijwilliger van harte welkom in onze werkplaats, melden voor informatie op de hiervoor reeds genoemde locatie aan de Troelstraweg 1a.

Het Decoratelier, als onderdeel van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap, bouwt grote decors voor de uitvoeringen van amateurverenigingen o.a. in de Stadsschouwburg. Soms doen we dat samen met de  leden van de verenigingen. Ook maken we rekwisieten voor verenigingen zoals bv. een open haard, een pilaar, een dorpsgezicht, een trap, schilderijen en noem maar op waar een vereniging behoefte aan heeft.Er is natuurlijk veel schilderwerk want op het toneel moet alles er pico bello uitzien. Ook voor werkopdrachten van buitenaf staan we open, als het maar met cultuur te maken heeft.

Iedere donderdag en vrijdag zijn de medewerkers van het decoratelier aan het werk, Zij zijn zeer betrokken bij de uitvoering van de theaterproducties waar ze voor bouwen. Als je twee rechterhanden hebt (we hebben eenvoudig en hogeschool werk!) en zin hebt in mooi werk voor onze theaterverenigingen, kom ons versterken. Vele handen maken licht werk.

Je wordt er een stuk rijker door.

Faciliteiten

Het Decoratelier kan aan de aangesloten verenigingen de volgende faciliteiten bieden:                                                                                                            

  1. Hulp bij het ontwerpen, bouwen en schilderen van decors. Participatie van verenigingsleden bij de bouw van decors is mogelijk.
  2. Hulp bij het vervaardigen van tekeningen. De verenigingen blijven zelf verantwoordelijk voor deze tekeningen.
  3. Hulp en begeleiding bij het opzetten van decors in schouwburg of verenigingsgebouw onder bepaalde voorwaarden en indien overeengekomen.
  4.  
  5. Hulp bij het maken van billboards.
  6. Het opslaan van gemaakte decors gedurende maximaal twee maanden.
  7. Gebruik maken van een ruimte voor het vervaardigen van toneelkleding.
  8. Het beschikbaar stellen op afspraak van beperkte vergaderruimte.

Aangesloten verenigingen

Om in aanmerking te komen voor hulp van het Decoratelier wordt van de vereniging/ instelling verwacht zich bij de VG aan te sluiten. Daar is een kleine bijdrage, in de vorm van contributie, aan verbonden. Ook niet-aangesloten instellingen kunnen gebruik maken van hulp van het atelier. Dan worden echter iets hogere tarieven gehanteerd. Een tarieflijst is beschikbaar.

Contributie VG

De jaarcontributie voor de bij de VG aangesloten organisaties is voor een vereniging met:

    1- 50 leden  € 25,- Inclusief bijkomende kosten.

 51-100 leden  € 50,- Inclusief bijkomende kosten.

    > 100 leden  € 75,- Inclusief bijkomende kosten.

Tarieven Decoratelier

Met ingang van 2015 wordt voor bij de VG aangesloten organisaties voor decorbouwwerk € 15,- per dagdeel berekend. Niet bij de VG aangesloten verenigingen/instellingen kunnen ook gebruik maken van de hulp van het Decoratelier. Tarieven zijn op aanvraag beschikbaar.

Voorwaarden m.b.t. het aanleveren van opdrachten.

A. Algemeen
Artikel 1

In deze algemene voorwaarden worden verstaan onder De Stichting: De Culturele Stichting Velser Gemeenschap;

Opdrachtgever: De vereniging of organisatie die een overeenkomst is aangegaan tot het tot stand brengen, verhuren en/of opleveren van decors en/of andere bij de uitvoeringen benodigde attributen of het vervaardigen van werkstukken anderszins ;

Coördinator Decoratelier: De door de Stichting aangewezen persoon belast met de algehele leiding bij de uitvoering van werkzaamheden in het Decoratelier of zijn plaatsvervanger;

Contactpersoon: Een door opdrachtgever aan te wijzen persoon die bevoegd is om namens opdrachtgever de contacten met de coördinator Decoratelier ter zake de overeengekomen werkzaamheden te onderhouden.

Artikel 2

1. De opdrachtgever verplicht zich een contactpersoon aan te wijzen. Voor de Stichting treedt de  

 coördinator van het Decoratelier als contactpersoon op. Bij langdurige afwezigheid van deze

 contactpersonen wordt een plaatsvervanger aangewezen.

2. De opdrachtgever en de Stichting dragen er zorg voor dat de contactpersonen en hun

plaatsvervangers gevolmachtigd zijn om namens de opdrachtgever respectievelijk de Stichting

nadere bindende afspraken te maken en besluiten te nemen als in deze overeenkomst bedoeld.

Artikel 3

De opdrachtgever verplicht zich op een nader overeen te komen datum of, indien deze niet is bepaald, 6 tot 9 maanden voor de datum van de (eerste) uitvoering, contact op te nemen met de coördinator van het Decoratelier en de verantwoordelijke beheerder van de voor de uitvoering gebruikte locatie voor het maken van nadere bindende afspraken over het tot stand te brengen werk. Hiertoe behoort in elk geval het bepalen van de datum waarop de eventueel benodigde werktekening(en) gereed dienen te zijn.

Artikel 4

1. De opdrachtgever draagt zorg voor een voldoende duidelijke werktekening voor elk decor en voor elk ander attribuut.

2. De werktekening(en) behoeven de instemming van de coördinator van het Decoratelier. Nadat deze  instemming is verkregen worden 1 of meer vergaderingen belegd. Het aantal benodigde vergaderingen is afhankelijk van de omvang en moeilijkheidsgraad van de opdracht, dit ter beoordeling door de coördinator. Op deze vergaderingen zijn aanwezig:
a. de contactpersoon van de opdrachtgever;  
b. de coördinator van het decoratelier, desgewenst bijgestaan door een lid van de beheerscommissie, als bedoeld in artikel 12 van het Huishoudelijk Reglement Decoratelier;
c. en eventueel de verantwoordelijke beheerder van de voor de uitvoering gebruikte locatie , tenzij de onder a. en b. bedoelde personen gezamenlijk van oordeel zijn dat hiervan in een bepaald geval kan worden afgezien.

3. Tijdens deze vergaderingen komen alle relevante zaken over het tot stand te brengen werk op de  

locatie ter tafel. In elk geval worden nadere bindende afspraken gemaakt over aan- en afvoer van het tot stand te brengen werk alsmede over afvoer van afval. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de opdrachtgever de daartoe noodzakelijke contacten met de beheerder van de voor de uitvoering gebruikte locatie  onderhoudt.

 Artikel 5

1 De coördinator van het Decoratelier en de contactpersoon van de opdrachtgever stellen tijdig een datum van oplevering vast.

2 Opdrachtnemer verplicht zich naar vermogen zorg te dragen voor een correcte en tijdige uitvoering van de aangenomen opdracht.

B.Materiaal- en overige kosten

Artikel 6

1.De opdrachtgever verplicht zich de voor het tot stand te brengen werk benodigde       (bouw)materialen alsmede de eventuele daartoe aan te schaffen speciale gereedschappen en gebruiks- dan wel verbruiksartikelen door de Stichting te doen inkopen. Daartoe dient de opdrachtgever de Stichting tijdig een genoegzaam gedetailleerde specificatie dan wel omschrijving van vorenbedoelde materialen te overleggen.

De kosten van de aldus aan te schaffen materialen zullen de opdrachtgever tegen kostende prijs in rekening worden gebracht. Van het vorenstaande kan slechts met uitdrukkelijke, in de schriftelijke overeenkomst op te nemen toestemming van de coördinator, worden afgeweken.

De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor nadelige gevolgen van onjuistheden of onduidelijkheden in de door opdrachtgever verstrekte specificaties en/of omschrijvingen als hiervoor bedoeld.   

2. De opdrachtgever verplicht zich tevens een bijdrage te betalen aan de Stichting ten behoeve van het Decoratelier per gewerkt dagdeel. Indien hij niet bij de Stichting is aangesloten wordt de bijdrage vermeerderd met 100% per gewerkt dagdeel.

De coördinator decoratelier draagt er in dit verband zorg voor dat de in te zetten menskracht per dagdeel in overeenstemming is met de aard en de omvang van het tot stand te brengen werk.

3. Het Algemeen Bestuur van de Stichting kan de in het tweede lid genoemde bedragen jaarlijks

aanpassen aan eventuele prijsstijgingen. De geldende tarieven staan vermeld op website van de Stichting.

4. Onder "dagdeel" wordt verstaan:
    a. ochtend van 09.00 tot 12.00 uur;
    b. middag van 12.30 tot 15.30 uur,
    c. avond van 19.00 tot 22.00 uur.

5. Betalingen als bedoeld in het tweede lid vinden plaats binnen vier weken na ontvangst van de factuur door overmaking op de rekening bij de        Rabobank  IBAN NL64 RABO 0145 8042 59     ten name van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap.

6. De door de Stichting bij het aangaan van de overeenkomst gemaakte en in de schriftelijke overeenkomst op te nemen prijs betreft een voorcalculatie en heeft een voorlopig en globaal karakter.

Facturering vindt –tenzij tussen partijen uitdrukkelijk vooraf en schriftelijk anders is overeengekomen- altijd plaats op grond van hetgeen in dit artikel in de leden 1 tm 5 is bepaald.

Indien en voor zover aan door de Stichting tot stand te brengen werken andere kosten verbonden zijn die voor rekening van opdrachtgever komen, zal deze daaromtrent tijdig vooraf worden geïnformeerd.

In elk geval komen aanvullend voor rekening van opdrachtgever de door de Stichting in verband met een opdracht te maken kosten voor erwerking, verwijdering en afvoer van  afval.

C.Aansprakelijkheid en eigendom

Artikel 7

1. De Stichting noch de medewerkers van het Decoratelier zijn aansprakelijk voor gebreken in het tot stand te brengen werk. Dit geldt eveneens voor schade die mocht ontstaan bij het opbouwen en afbreken daarvan of bij de aan- en afvoer waaronder het laden en lossen.

2. De Stichting noch de medewerkers van het Decoratelier zijn aansprakelijk voor schade ten gevolge van het niet tijdig opleveren van het tot stand te brengen werk.

3. Indien het er naar het oordeel van de coördinator van het Decoratelier naar uitziet dat het tot stand te brengen werk niet tijdig kan worden opgeleverd, stelt hij de contactpersoon van de opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte.

Artikel 8

1.Het tot stand te brengen werk komt direct na oplevering volledig voor rekening en risico van opdrachtgever.

De juridische eigendom gaat echter eerst op opdrachtgever over nadat alle op grond van artikel 6 van deze voorwaarden door opdrachtgever aan  de Stichting verschuldigde kosten volledig zijn voldaan.

2.Bij het overeenkomen van de te produceren decorstukken of anderzijds wordt tegelijkertijd vastgelegd welke decordelen worden gehuurd, of worden gekocht. Tevens wordt vastgelegd hoe

de terug te leveren decorstukken, eigendom zijnde van de opdrachtgever conform artikel 6 van deze voorwaarden , worden verrekend  of  in eigendom van de opdrachtgever naar de opdrachtnemer worden overgedragen.

3.   Wanneer de opdrachtgever over  overeengekomen decordelen wil kunnen blijven beschikken, verschaft het Decoratelier gratis opslag van deze    goederen voor rekening en risico van opdrachtgever in het Decoratelier, voor zover het Decoratelier over voldoende opslagcapaciteit beschikt.

4.   Genoemde opslag kan geschieden voor uitdrukkelijk vooraf overeen te komen termijn van maximaal 2 maanden. De opdrachtgever dient voor het verstrijken  van de overeengekomen termijn zorg te dragen voor het afvoeren van deze decordelen voor eigen rekening en risico.

5.  Op het moment dat de overeengekomen termijn verstrijkt, zonder dat de opdrachtgever de opgeslagen decordelen heeft afgevoerd, vervalt het eigendomsrecht van deze decordelen zonder voorafgaande waarschuwing aan de Stichting, zonder dat de Stichting hiervoor enige vergoeding is verschuldigd. De opdrachtgever verklaart hierbij alsdan volledig afstand te doen van haar eigendomsrecht van genoemde decordelen ten gunste van de Stichting op het moment dat de overeengekomen termijn is verstreken.

6.    Na het verstrijken van de overeengekomen termijn kan de Stichting de genoemde decordelen in elk geval naar eigen goeddunken gebruiken of hergebruiken

D.Uitvoering

Artikel 9

1.Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen worden de tot stand te brengen werken vervaardigd door vaste medewerkers van het Decoratelier.

2.Indien en voor zover uitdrukkelijk is overeengekomen en schriftelijk bij overeenkomst is vastgelegd dat (delen van) tot stand te brengen werken door decorbouwers, verbonden aan of gelieerd met opdrachtgever en niet zijnde vaste medewerkers van het Decoratelier worden vervaardigd, geldt met betrekking tot hen: zij dienen als tijdelijk medewerker van het Decoratelier te worden ingeschreven; in die hoedanigheid dienen zij zich strikt aan de door de coördinator van het Decoratelier of zijn plaatsvervanger te geven aanwijzingen alsmede aan de overige voor het Decoratelier geldende regelingen en voorschriften te houden; de coördinator Decoratelier of zijn plaatsvervanger heeft het recht tijdelijke medewerkers de toegang tot het Decoratelier te ontzeggen, indien gedragingen van die medewerkers daartoe naar het oordeel van eerst genoemden aanleiding geven. Eventuele gevolgen van een zodanig besluit voor het tot stand te brengen werk komen voor rekening en risico van opdrachtgever; opdrachtgever kan van een besluit als hiervoor onder c. bedoeld in beroep komen bij het Algemeen Bestuur van de Stichting, die zal beslissen overeenkomstig hetgeen hierna in artikel 11 is bepaald.

Artikel 10
1.Data en tijdstippen waarop tijdelijke medewerkers werkzaamheden zullen verrichten worden, na overleg met opdrachtgever, bepaald door de coördinator Decoratelier.
Door tijdelijk medewerkers kunnen in elk geval geen werkzaamheden worden verricht buiten aanwezigheid van de coördinator Decoratelier of zijn plaatsvervanger.
 
E.Geschillen
Artikel 11

1.Alle geschillen, zowel juridische als feitelijke, welke tussen de opdrachtgever en de Stichting mochten ontstaan ter zake van deze overeenkomst of de uitvoering daarvan, als ook ten aanzien van datgene waarin ter zake van deze overeenkomst niet mocht zijn voorzien, worden uitsluitend beslist door het Algemeen Bestuur van de Stichting.
2.De beslissing van het bestuur is bindend.

3.Het bestuur stelt alvorens te beslissen de bij het geschil betrokken personen en de opdrachtgever in de gelegenheid zelf hun standpunt toe te lichten.

4.Het bestuur maakt zijn beslissing en de daaraan ten grondslag liggende motivering schriftelijk bekend aan de bij het geschil betrokken personen en aan de opdrachtgever zelf.

 Aldus gewijzigd en vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 24 maart 2016.

Tot slot

Voor vragen kunt u altijd terecht bij het secretariaat.