logo
logotekst

Jubileabeleid

BELEID VAN DE CULTURELE STICHTING VELSER GEMEENSCHAP INZAKE JUBILEA VAN

  • (bestuurs)leden van bij de Velser Gemeenschap aangesloten verenigingen;
  • de artistieke leiding van bij de Velser Gemeenschap aangesloten verenigingen;
  • bij Velser Gemeenschap aangesloten verenigingen.

Daar waar in deze notitie wordt gesproken over ‘aangesloten verenigingen’ wordt daar ook mee bedoeld aangesloten stichtingen e.d.

Al vele jaren besteedt de Velser Gemeenschap (VG) aandacht aan jubilarissen die gedurende zeer lange tijd actief zijn (geweest) binnen een bij de VG aangesloten amateurvereniging omdat zij zeer vele jaren een bijdrage hebben geleverd aan het gedachtegoed van de VG te weten: samenwerking, gemeenschapszin en verantwoordelijkheidsbesef. De VG acht het van belang hen als blijk van waardering te huldigen. Ook voor jubilerende amateurverenigingen en jubilerende artistieke leiding heeft de VG een attentie. Een en ander geldt vanzelfsprekend alleen voor bij de VG aangesloten verenigingen.

Attentie bij 25-jarig jubileum

Lid van een vereniging

Oorkonde en bloemen

Bestuurslid van een vereniging

Legpenning, oorkonde en bloemen

Artistieke leiding van een vereniging

Legpenning, oorkonde en bloemen

Vereniging

Geldelijke bijdrage € 50

Attentie bij 40-jarig jubileum

Lid van een vereniging

Legpenning, oorkonde en bloemen

Bestuurslid van een vereniging

Bloemen, kadobon € 25

Artistieke leiding van een vereniging

Bloemen, kadobon € 25

Vereniging

Geldelijke bijdrage ad. € 75

Attentie bij 50-jarig jubileum en 60-jarig jubileum

Lid van een vereniging

Bloemen, kadobon € 25

Bestuurslid van een vereniging

Bloemen, kadobon € 50

Artistieke leiding van een vereniging

Bloemen, kadobon € 50

Vereniging

Geldelijke bijdrage ad. € 100

Attentie bij zowel 75- als 100-jarig jubileum

Vereniging

Bloemen + bijdrage ad. € 100

 

In andere gevallen dan hierboven vermeld, bepaalt het Dagelijks Bestuur van de VG de aard en de omvang van de huldeblijken.

De huldeblijken aan personen worden niet automatisch uitgereikt. Het is aan het bestuur van de aangesloten verenigingen etc. om een verzoek hiertoe te doen aan het dagelijks bestuur van de VG.

Een legpenning en/of een oorkonde kan aan dezelfde persoon slechts eenmaal worden uitgereikt bij een periode van lidmaatschap bij één en dezelfde vereniging.

M.u.v. de uitreiking van de huldeblijken aan een lid van een vereniging bij 25 jaar lidmaatschap, (door de voorzitter en/of secretaris van de werkgroep), geschiedt de huldiging namens de VG in principe door een lid van het dagelijks bestuur van de VG.

Bovenvermeld, aangepast jubileumbeleid is op 25 april 2013 vastgesteld door het algemeen bestuur van de Culturele Stichting Velser Gemeenschap.